وطن

ترانه : علیرضا شجاع پور /موسیقی : فواد حجازی

0

خواننده ها

متن موزیک ویدیو

ای وطن ای مادرِ تاریخ ساز؛ ای مرا بر خاکِ تو روی نیاز ای کویرِ تو؛ بهشتِ جانِ من عشقِ جاویدان من؛ ایران من ای ز تو هستی گرفته ریشه ام؛ نیست جز اندیشه ات، اندیشه ام آرشی داری به تیر انداختن؛ دستِ بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری؛ ضحاک کش… پتک دشمن افکنی ناپاک کش رخشی و رستم بر او پا در رکاب؛ تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف؛ سرفرازنِ سپاهت صف به صف خون به دل کردند دشت و نهر را؛ بازگرداندند خرمشهر را ای وطن! ای مادر ایران من مادرِ اجداد و فرزندانِ من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاک تو؛ ناموسِ من ای دریغ از تو که ویران بینمت؛ بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد؛ زنده در این بوم و بر یک تن مباد وطن یعنی؛ همه آب و همه خاک… وطن یعنی؛ همه عشق و همه پاک Untitled 2 1 دانلود آهنگ وطن علیرضا عصار به گاه شیرخواری گاهواره؛ به دور دردِ پیری عین چاره●♪♫ وطن یعنی؛ پدر… مادر… نیاکان…●♪♫ به خون و خاک بستن؛ عهد و پیمان●♪♫ وطن یعنی؛ هویت… اصل… ریشه… سر آغاز و سر انجام و همیشه●♪♫ ستیغ و صخره و دریا و هامون؛ ارس، زاینده رود، اروند، کارون●♪♫ وطن یعنی؛ سرای ترک تا پارس… وطن یعنی؛ خلیج تا ابد فارس●♪♫ وطن یعنی دو دست از جان کشیدن؛ به تنگستان و دشتستان رسیدن●♪♫ زمین شستن ز استبداد و از کین؛ به خون گرم در گرمابه فین●♪♫ وطن یعنی؛ اذانِ عشق گفتن… وطن یعنی غبار از عشق رفتن●♪♫ وطن یعنی هدف؛ یعنی شهامت… وطن یعنی شرف؛ یعنی شهادت…●♪♫ وطن یعنی؛ گذشته… حال… فردا… تمامِ سهمِ یک ملت، ز دنیا●♪♫ وطن یعنی چه آباد و چه ویران؛ وطن یعنی همین جا… یعنی ایران…●♪♫ وطن یعنی رهایی ز آتش و خون؛ خروش کاوه و خشمِ فریدون●♪♫ وطن یعنی؛ زبانِ حالِ سیمرغ… حدیث جان زال و بال سیمرغ●♪♫ سپاه جان به خوزستان کشیدن؛ شهادت را به جان ارزان خریدن●♪♫ نماز خون به خونین شهر خواندن؛ مهاجم را ز خرمشهر راندن●♪♫ وطن یعنی؛ اذانِ عشق گفتن… وطن یعنی غبار از عشق رفتن●♪♫ وطن یعنی هدف؛ یعنی شهامت… وطن یعنی شرف؛ یعنی شهادت…●♪♫ وطن یعنی؛ گذشته… حال… فردا… تمامِ سهمِ یک ملت، ز دنیا●♪♫ وطن یعنی چه آباد و چه ویران؛ وطن یعنی همین جا… یعنی ایران…●♪♫

ویدیو های پیشنهادی