خبری آمده

شعر و دکلمه: علی ثابت قدم

ملودی: پازل بند

0

بند

متن موزیک ویدیو

خبری آمده این مرتبه از جای غریبی خبری روشن و بی واسطه از سمت حبیبی خبر از مصر برای پدری رفته به کنعان پسر افتاده به زندان زلیخای نجیبی به سر اندیشه ی عشق است نه آنی که بمیرد که در این واقعه رفته است مسیحی به صلیبی خبری آمده چون سوره به هفتاد و دو آیه که در این گونه خبرها ابدا نیست فریبی همه دیدند در این دشت حضور قدمت را همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی همه دیدند در این دشت حضور قدمت را همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی ماه بی واهمه طی کرد در این قصه چه راهی ته گودال و سر نی چه فرازی چه نشیبی شب تنهایی دنیاست چه اندوه بزرگی صبح فرداست بدون تو چه فردای عجیبی همه دیدند در این دشت حضور قدمت را همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی همه دیدند در این دشت حضور قدمت را همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی

ویدیو های پیشنهادی